bip

Strona główna

17 lipca 2014 r. uruchomiono Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi wybudowany w ramach Projektu pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” który uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach działania 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Wartość projektu

W zakres przedmiotowy Projektu weszły  następujące elementy:

 • zakład sortowni odpadów wraz z kompostownią oraz obiektami towarzyszącymi,
 • pierwsza kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni 1,0 ha w koronie, a w dnie ok. 0,64 ha, wraz obiektami towarzyszącymi,
 • sprzęt i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu i składowiska.

Projekt został rozszerzony o następujące elementy:

 • drugą kwaterę składowania odpadów,
 • mobilny zestaw urządzeń do odzysku i produkcji paliw (RDF) z odpadów komunalnych,
 • plac pod drugą halę poligonalną i przebudowę kompostowni,
 • monitoring ZGOK,
 • oprogramowanie ZGOK,
 • niezbędny sprzęt ZGOK, w tym: przerzucarkę pryzm kompostowych, rozrywarkę worków linii komunalnej zamiatarkę na wózek widłowy, pompę szlamowa wraz z osprzętem, piaskarko – solarkę, traktorek do koszenia trawy,
 • rozdrabniacz końcowy,
 • rozrywarkę worków linii selektywnej,
 • boksy betonowe.

Zastosowanie przyjętych rozwiązań umożliwi przesortowanie ok. 30 000 Mg/rok odpadów komunalnych. Zakład przygotowany jest do przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych, „zielonych”, surowcowych, wielkogabarytowych.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w regionie V województwa świętokrzyskiego obejmującego swoim zasięgiem 22 gminy. 18 z tych 22 gmin wspólnie realizowało Projekt „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” są to w powiecie buskim: Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Tuczępy, Wiślica, w powiecie kazimierskim: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, w powiecie kieleckim: Raków, w powiecie pińczowskim: Kije, Pińczów, w powiecie staszowskim: Łubnice, Oleśnica, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów.