bip

Finansowanie

Finansowanie

Projekt pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy, uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach działania 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Wartość Projektu: 52 115 119,83 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 29 535 098,08 PLN