bip

gm. Wiślica

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIŚLICA 2017 R. 

Harmonogram gm. Wiślica 2017

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych dla poszczególnych miejscowości będzie odbywał się zgodnie z obowiązującym harmonogramem co najmniej raz na miesiąc. Dni, w które będzie następował odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych zaznaczone są czcionką pogrubioną z podkreśleniem kolor czarny.

Tab. 1 Podział zbiórki odpadów dla poszczególnych miejscowości.

Tab.1

Odbiór odpadów segregowanych będzie odbywał się co najmniej raz w miesiącu. Dzień odbioru odpadów segregowanych zaznaczony jest czcionką niebieską pogrubioną z podkreśleniem.

Tab. 2. Podział zbiórki odpadów dla poszczególnych miejscowości

Tab.2

Odbiór odpadów obejmujący zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, popiół, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, metale, opony, tekstylia, meble i odpady wielkogabarytowe, przeterminowane lekarstwa oraz pozostałe odpady wysegregowane pochodzące z gospodarstw domowych będzie odbywał się dwa razy w roku. Dzień odbioru w/w odpadów zaznaczony jest czcionką czerwoną pogrubioną                                z podkreśleniem.

Tab. 3. Podział zbiórki odpadów dla poszczególnych miejscowości

Tab.3

Harmonogram do pobrania