bip

Obowiązek Informacyjny Rodo

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy, NIP: 655-19-30-910, telefon kontaktowy: 15-864-22-51

 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
 z Inspektorem Ochrony Danych – Katarzyna Żyła, tel. 15-864-22-51,
e-mail: iodo@zgokrzedow.pl

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
  • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

  • realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
  • wykonywania obowiązków prawnych,
  • wymagany przepisami

 

6) Posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych odbywało się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia

 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego