bip

Profil i surowce

Firma zajmuje się:PET niebiesko-zielony

 • gospodarowaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
 • obsługą systemu selektywnej zbiórki odpadów (karton, plastik, szkło),
 • sortowaniem odpadów (zbiórka selektywna i odpady komunalne);
 • odzyskiem odpadów wielkogabarytowych,
 • przekazywaniem wydzielonych odpadów do odzysku i recyklingu,
 • unieszkodliwianiem odpadów przez składowanie na składowisku.

Sprzedaż surowców wtórnych:Folia mix

 • papier, tektura
 • PET (opakowania z tworzyw sztucznych), wg koloru: bezbarwny, zielony, niebieski,
 • tworzywa sztuczne (skrzynki, ABS),
 • chemia gospodarcza,
 • folie (bezbarwna, MIX),
 • opakowania szklane MIX,
 • odpady palne (paliwo alternatywne –RDF),
 • puszki aluminiowe,PP 1
 • puszki stalowe,
 • baterie.

 

 

 

     Karto i gazeta