bip

Historia

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zlokalizowany jest na terenach byłej  Kopalni Siarki Grzybów, która od 1 czerwca 1966 roku  jako pierwsza w Europie  wydobywała siarkę metodą podziemnego wytopu, tzw. metodą otworową.

Kopalnia Siarki „Grzybów”  eksploatowała złoże siarki  metodą otworową  przez  okres 30 lat, co spowodowało bardzo duże zmiany w środowisku naturalnym, a w szczególności poprzez:

  • skażenie atmosfery tlenkami siarki i siarkowodorem
  • skażenie gleby siarką i jej związkami
  • skażenie wód powierzchniowych
  • skażenie wód podziemnych
  • przeobrażenie powierzchni pól górniczych
Obraz 1 a

Erupcje były zjawiskiem najbardziej degradującym środowisko, a wyrzucona siarka i masy mułu silnie zasiarczonego z bardzo kwaśną wodą złożową degradowały chemicznie.

Obraz1

 

Obraz2

Degradacja środowiska w konsekwencji górnictwa siarki. 25 czerwca 1992 r. – zdegradowane tereny górnicze.

 

Obraz3

 

 

 

Tereny posiarkowe zrekultywowano w kierunku leśnym. Istniejąca infrastruktura i zabudowa przemysłowa zagospodarowywana została  poprzez nowe przedsięwzięcia gospodarcze,  min. przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.

Obraz5

Zagospodarowanie terenu Kopalni Siarki

W 2000 roku powołano Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie, w skład którego wchodziło 13 Gmin z których ostatecznie w projekcie pozostało 11:  Łubnice, Nowy Korczyn, Oleśnica, Pacanów, Połaniec, Raków, Rytwiany, Solec – Zdrój, Staszów, Szydłów, Tuczępy.

EZGOK

     Na terenach posiarkowych Związek Międzygminny zaplanował budowę zakładu zajmującego się gospodarką odpadami.

     Do współpracy  zaproszone zostały kolejne gminy: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Kije, Opatowiec, Pińczów, Wiślica.

     Przygotowywano dokumentację projektu oraz aplikację o środki finansowe.

27 lutego 2008 roku podpisany został akt założycielski spółki pod nazwą „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   w Rzędowie”.

Udziałowcami Spółki jest 18 gmin z regionu 5 WPGO oraz Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie .

obraz 6aW dniu 14 września 2011 roku w Rzędowie została podpisana umowa   o świadczeniu usług publicznych pomiędzy  Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a 18 gminami  wchodzącymi w skład Spółki i Ekologicznym Związkiem Gospodarki Odpadami Komunalnymi   w Rzędowie, dotycząca powierzenia  Spółce zadania własnego Gminy  w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie.

    W dniu 14 października 2011 roku podpisano umowę nr. POIS.02.01.00-00-010/09  o dofinansowanie  z Funduszu      Spójności  projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”  w ramach  działania 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczegółowym  uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami  i ochrona powierzchni ziemi Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2012-2018 został uwzględniony jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK), do której trafią odpady wytwarzane w regionie 5 w województwie świętokrzyskim.

Obraz6 

W dniu 26 czerwca 2014 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę Nr. XLIV/791/14  w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego, którą ZGOK w Rzędowie z dniem 17.07.2014r  stał się pełnoprawną Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Obraz7