Podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy nr RPSW.04.02.00-26-0003/19-00, na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”