OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.Rada Nadzorcza Spółki „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza nabór na stanowisko Prezesa Zarządu „Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie.

2.Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: 1) życiorys (CV) oraz list motywacyjny; 2) oświadczenia o:

 1. korzystaniu z pełni praw publicznych;
 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
 4. spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.z 2016 r. poz. 2259),
 5. złożeniu właściwemu Wojewodzie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego w związku z ubieganiem się o stanowisko członka Zarządu ( dotyczy osób urodzonych przed dniem I sierpnia 1972 r),
 6. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Radę Nadzorczą ,ZGOK”sp.z o.o. z siedzibą w Rzędowie, oraz Spółkę na której rzecz prowadzona jest rekrutacja, na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym będącym załącznikiem do ogłoszenia rekrutacyjnego.

 1. wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji prezesa zarządu spółki
 2. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
 3. l) oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające
 4. posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 6. posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,.
 7. dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa),
 8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów);
 9. t) informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
  • wiedza z zakresu działalności spółki,
  • doświadczenie zawodowe w danej branży,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
  • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
  • zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych,
  • znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.
 2. Tryb postępowania
  • Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
  • Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do siedziby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie, Rzędów 40 pokój nr 16 lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do dnia 24 stycznia 2020 roku do godziny 15:00 na adres: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie.
  • Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie. „nie otwierać”